GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DISCLAIMER

De website 'http://daprata52.pt/' wordt beheerd door:

  • daPrata52 (hierna het 'Restaurant')
  • daPrata52 with capital of
  • Primary place of business: Rua da Prata, Nr. 52 Lisboa 1100-419
  • RCS:
  • Intracommune VAT no.: 510958370
  • Publications Director: Hugo SC
  • Telephone: 918776261
  • E-mail: daprata@gmail.com

Deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer hebben tot doel om de voorwaarden en regels voor het gebruik van de website http://daprata52.pt/ vast te leggen. Let op: U wordt aangeraden geen gebruik te maken van de website http://daprata52.pt/indien u niet akkoord gaat met (een deel van) deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden worden, indien van toepassing, aangevuld met de specifieke voorwaarden en regels voor het gebruik van de online reserveringsservice voor het boeken van een tafel in een restaurant.

AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gebruiker verklaart en bevestigt alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen. Door gebruik te maken van de website http://daprata52.pt/ (hierna de 'website van het Restaurant') gaat de gebruiker bovendien zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Het Restaurant behoudt zich de mogelijkheid voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen of bij te werken. Het is vervolgens aan de gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden te raadplegen op http://daprata52.pt/nl_BE/tos De gebruiker wordt geacht bij elke nieuwe verbinding met de website van het Restaurant in te stemmen met de meest recente versie. Indien de gebruiker de gebruiksvoorwaarden niet naleeft, behoudt het Restaurant zich het recht voor om de diensten per direct op te schorten en/of hem de toegang tot de dienst te weigeren.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het Restaurant kan in het kader van het gebruik van de website van het Restaurant informatie over de gebruikers verzamelen. Deze informatie wordt verwerkt om een optimaal gebruik van de website van het Restaurant en de bijbehorende diensten te waarborgen en een database aan te leggen met bestaande en potentiële klanten voor het verzenden van commerciële informatie. Zij kunnen aan de leveranciers van contractuele diensten en de partners van het Restaurant worden verstrekt.

Gebruik van de gegevens

De gebruiker wordt door deze gebruiksvoorwaarden op de hoogte gebracht van het feit dat de persoonsgegevens die verplicht op de formulieren moeten worden ingevuld en omtrent het gebruik van de website van het Restaurant worden verkregen, nodig zijn voor het gebruik van de website en alleen worden gebruikt in het kader van deze dienst en exclusief zijn bedoeld voor het Restaurant en zijn commerciële partners, die voorzorgsmaatregelen nemen om, voor zover mogelijk, de veiligheid van de gegevens te waarborgen. De gebruiker geeft het Restaurant toestemming om bepaalde informatie aan zijn technische dienstverleners te verstrekken om de gebruiker van bepaalde functies op de website te kunnen laten profiteren. Bovendien geeft de gebruiker het Restaurant toestemming om van deze informatie gebruik te maken en/of deze informatie over te dragen in het kader van partnerschappen. Dit in overeenstemming met de wetgeving.

Cookies

De website van het Restaurant en/of zijn partners mogen informatie opslaan op de computer of het apparaat van de gebruiker. Deze informatie zal worden opgeslagen in de vorm van cookies of een daarmee vergelijkbaar bestand. Cookies worden gedownload op de harde schijf van de computer of het apparaat van de gebruiker. Cookies zorgen ervoor dat de website van het Restaurant de gebruiker herkent en inzicht krijgt in het surfgedrag van de gebruiker. Het Restaurant kan geen optimale toegang tot de website van het Restaurant garanderen indien de gebruiker de ontvangst van cookies weigert. Onderstaande links geven eenvoudig toegang tot de cookie-instellingen van de computer of het apparaat van de gebruiker en helpen om de instellingen van de gebruikte browser aan te passen:

Recht van toegang, rectificatie en verzet

De gebruiker geniet het recht van toegang en rectificatie van deze gegevens waar hij gebruik van kan maken door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: daprata52@gmail.com.

De gebruiker kan bovendien om gegronde redenen gebruikmaken van zijn recht van verzet bij het gebruik van deze gegevens door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: daprata52@gmail.com.

U kunt tevens te allen tijde bezwaar maken tegen de ontvangst van commerciële informatie door een e-mail te sturen naar: daprata52@gmail.com.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Functioneren van het netwerk

Rekening houdend met de specifieke kenmerken van het internet, biedt het Restaurant geen enkele garantie op voortzetting van de dienst en is slechts gebonden door een verplichting van middelen. Het Restaurant kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die is geleden indien toegang tot een van de diensten die door de website van het Restaurant worden aangeboden tijdelijk onmogelijk is.

Wijziging van de site

Alle informatie op de website van het Restaurant kan te allen tijde worden gewijzigd, rekening houdend met de hoeveelheid interactie op de site, zonder dat het Restaurant hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Gebruikersgaranties

De gebruiker verklaart dat hij volledig bekend is met de kenmerken en beperkingen van het internet. Hij erkent met name dat het niet mogelijk is om te garanderen dat de door de gebruiker overgedragen gegevens via het internet volledig beveiligd zullen zijn. Het Restaurant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor incidenten die voortvloeien uit deze overdracht. De gebruiker verstrekt de gegevens derhalve voor eigen rekening en risico. Het Restaurant kan slechts garanderen dat alle middelen die tot zijn beschikking staan worden ingezet om maximale beveiliging te garanderen. De gebruiker verbindt zich ertoe het Restaurant schadeloos te stellen tot het bedrag dat het Restaurant zou moeten dragen voor zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke klachten of geschillen als gevolg van onjuist gebruik van de diensten van de website van het Restaurant door de gebruiker krachtens deze voorwaarden en behoudt het Restaurant in dat opzicht voor een veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure. De gebruiker erkent en aanvaardt in ieder geval uitdrukkelijk de website van het Restaurant op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid te gebruiken.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle onderdelen (stempels, tekeningen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, video’s, geluidsfragmenten, software, lay-out, databases, codes …) die op de website van het Restaurant en op partnersites staan, worden beschermd door het nationale en internationale intellectuele eigendomsrecht. Deze onderdelen blijven het exclusieve eigendom van het Restaurant en/of van zijn partners. De aan de gebruiker toegekende rechten met betrekking tot het gebruik van de website van het Restaurant en de door het Restaurant geleverde diensten houden geen overdracht of toestemming in voor het beheer of gebruik van een van de onderdelen van de website van het Restaurant.

Gebruik niet toegestaan zonder toestemming

Het is de gebruiker derhalve niet toegestaan om over te gaan tot een reproductie, representatie, herdruk, herverdeling, aanpassing, gedeeltelijke of gehele vertaling en/of omzetting, of een overzetting van de samengestelde en weergegeven onderdelen op de website van het Restaurant naar een andere drager, behalve bij schriftelijke toestemming vooraf van het Restaurant en/of van zijn partners. De gebruiker erkent en neemt er kennis van dat de niet-naleving van dit verbod wordt beschouwd als een kwalijke inbreuk op de voorwaarden, zowel civiel als strafrechtelijk.

DIVERSE BEPALINGEN

Toepasselijk recht - Geschillen

De relaties die tussen het Restaurant en de gebruiker ontstaan en met name in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, zijn aan Frans recht onderworpen, met uitsluiting van elke andere staatswetgeving. Indien deze gebruiksvoorwaarden in meerdere talen wordt opgesteld of wordt vertaald, geldt slechts de Franse versie. In geval van geschillen hebben de Franse rechtbanken exclusieve bevoegdheid en u bevestigt akkoord te gaan met hun exclusieve bevoegdheid.

Officiële kennisgeving en verwijdering van verboden inhoud

Het Restaurant informeert iedere gebruiker van de website van het Restaurant over het feit dat hij een klacht of bezwaar kan indienen over verboden onderdelen of inhoud die op de website van het Restaurant zijn geplaatst. Indien de gebruiker denkt dat de inhoud of onderdelen op de website van het Restaurant verboden zijn en/of de auteursrechten worden geschonden die hij bezit, dient de gebruiker onmiddellijk per aangetekende post een officiële kennisgeving te sturen naar het Restaurant die, indien van toepassing, alle bewijsstukken van rechthebbenden bevat. Wanneer deze procedure eenmaal wordt gevolgd en nadat de juistheid van de officiële kennisgeving is gecontroleerd, zal het Restaurant zijn uiterste best doen om, voor zover mogelijk en zo spoedig mogelijk, de verboden inhoud te verwijderen.